แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มสาระฯ

วิสัยทัศน์

นักเรียนเป็นผู้มีทักษะการแสวงความรู้ด้วยตนเอง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะกระบวนการในการทำงาน การออกแบบมีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี และพัฒนาคุณภาพความสามารถสู่ระดับสากลพันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์และออกแบบ

2. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม และช่วยเหลือสังคม

3. พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ด้วยตนเอง

 

เป้าหมาย
1. นักเรียนเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และนำความรู้ไปช่วยเหลือสังคม

2. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทำงาน และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

3. นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ด้วยตนเอง

4. ครูมีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

5. มีทักษะการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีข้ามวัฒนธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์

1. ปฏิรูปและพัฒนาครูผู้สอนสู่มาตรฐานสากล

2. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน

3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง งาน และสังคม

4. บูรณาการกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

5. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

อัตลักษณ์

ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจิตสาธารณะ

เอกลักษณ์

ผู้เรียนมีความอดทน รับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนาตน

  กิจกรรม Coding ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 11 กันยายน 2562

  กิจกรรม Coding ระดับประถมศึกษา วันที่ 27 สิงหาคม 2562

© 2019 by ANGELATUK. created with Wix.com

Call us:

0-2429-0112-5

Find us: 

2 Moo  6 SAMPHRAN NAKHONPATHOM  73110

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now