บุคคลากรแผนก English Programme

นางสาวอรนุช สุวรรณหงษ์

ORANUT SUWANNAHONG

ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ม.1-2

ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ม.1

ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ Grade 1/6

ครูผู้สอนกิจกรรม ม.1-3

ครูประจำชั้น Grade 1/6

นางทัศนีย์ กุ่ยฮวยเตี่ย

TASANEE GUIHOUITIA

ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ ระดับชั้น ม.1-3

ครูผู้สอนกิจกรรม ม.1-3

ครูผู้ช่วยประจำชั้น Grade 3/8

นางสาวอรอนงค์ หงษ์ทอง

ORANONG HONGTONG

ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ ป.1-2

ครูช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.1-3

ครูช่วยสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ม.1

ครูผู้สอนกิจกรรม ประดิษฐ์หรรษา ป.1-3

ครูผู้ช่วยประจำชั้น Grade 3/7

ครูดูแลนักเรียนหอพักเล็ก