นายเอกภาพ ศรีประมง

EKAPAP SRIPAMONG

ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ ระดับชั้น ป.3-5

ครูผู้ช่วยประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

03020.jpg

นางสาวลัดดา เหลืองศศิพงษ์

LADDA LEUNGSASIPONG

ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ป.5

ครูผู้ช่วยประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

ครูธุรการ

บุคคลากรระดับประถมศึกษา

นางสาวฐานวีร์ อินทร์สมบัติ

THANAWEE INSOMBAT

หัวหน้างานมาตรฐาน

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.6

ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ป.4

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางชุติมา ปิ่นสินชัย

CHUTIMA PINSINCHAI

หัวหน้าธุรการ

ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ป.1

ครูผู้ช่วยประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางกัญญา ศรีเสวก

KANYA SRISAWEK

ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.6

ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ป.2-3

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

นายวิวัฒน์ เหมือนจันทร์เชย

WIWAT MUENCHANCHOEI

ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ ระดับชัั้น ป.1-2, 6

ครูผู้ช่วยประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 JSG+