สวนเกษตรแนวประยุกต์

หลักการและเหตุผล

      การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการฝึกทักษะ การปฏิบัติงานทางด้านเกษตร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนจะต้องมีสวนเกษตรแนวประยุกต์ในการใช้จัดกิจกรรมในการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์

            1.  เพื่อให้ผู้เรียนได้มีแหล่งการเรียนรู้สวนเกษตรในการจัดการเรียนการสอน

            2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีสวนเกษตรใช้ในการฝึกปฏิบัติวิชาการงานอาชีพฯ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

   ผู้เรียนร้อยละ 90 ของอาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการแหล่งการเรียนรู้ บรรยากาศ และสภาพแวดล้อม มีเพียงพอต่อการเป็นองค์กรต่อการเรียนรู้

นักเรียนสร้างแอปพลิเคชัน

นำเสนอข้อมูลสินค้า

แนวการจัดการเรียนการสอน

  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน และที่บ้าน รวมทั้งการประยุกต์ใช้ผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นมาแปรรูปจำหน่าย จัดทำบัญชีรับจ่าย และนำเสนอสินค้าผ่านสื่อเทคโนโลยี นักเรียนสามารถนำความรู้ทางการเกษตรมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งที่บ้านและโรงเรียน