กษัตริย์แห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเป็น พระมหากษัตริย์ ที่สนพระทัย ใฝ่รู้และทรงศึกษาอย่างจริงจัง ลึกซึ้งในการค้นคว้า วิจัยเพื่อการพัฒนาในทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การเกษตร การชลประทาน การอนุรักษ์สิ่งแวด ล้อม และการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศนั้น ทรงเห็นความสำคัญและประโยชน์อย่างยิ่ง ทรงสนับสนุน การค้นคว้าในทางวิท-ยาการคอมพิวเตอร์ และทรงนำเทคโนโลยี สารสนเทศ มาใช้ในโครงการพัฒนา ซึ่งสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงนำหลักการ และแนวทางเหล่านี้ มาใช้เป็นพื้นฐานสำคัญ ในการดำเนินโครงการ เทคโนโลยีสารสนเทศตาม

พระราชดำริฯ​
 

IMG_9021
IMG_3206
IMG_7351
IMG_8039
IMG_9905
IMG_8515
IMG_8277
IMG_8149
IMG_8241
IMG_8247
IMG_8247
IMG_1112
IMG_1116
IMG_1109
IMG_9799
IMG_8538
IMG_8346
IMG_8516

งาน/โครงการ/กิจกรรม

 1. งานหลักสูตร
   

 2. งานนิเทศและพัฒนาบุคลากร
   

 3. งานจัดการเรียนการสอน
   

 4. งานพัฒนาสื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้
   

 5. งานการวัดและประเมินผล
   

 6. งานวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน
   

 7. งานสนับสนุนการเรียนการสอน
   

 8. โครงการ JS Gen M
  - กิจกรรม IT รุ่นจิ๋ว (ประถมฯ)
  - กิจกรรม 21st Century  (มัธยมฯ)
   

 9. โครงการครูในยุค IT
   

 10. โครงการสวนเกษตรแนวประยุกต์
   

 11. โครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติ
  - กิจกรรม Modern IT (ร่วม)
   

 12. โครงการจัดซื้อหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้
   

 13.  โครงการพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร
  - กิจกรรม Technology Ability (ร่วม)
   

 14.  โครงการพัฒนาห้อง iMac & iPad

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 • มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ของโรงเรียน ข้อ 6 มุ่งมั่นในการทำงาน

 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 • มีสรรถนะสำคัญตามเกณฑ์ของโรงเรียน ข้อ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

งาน โครงการ และ กิจกรรม 

Joseph Upatham School

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

เลขที่ 2 หมู่  6 ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

73110 ประเทศไทย