กิจกรรมการเรียนการสอน

หลักการและเหตุผล

     ครูใช้ทักษะกระบวนการเรียนการสอนแบบไตร่ตรอง ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละระดับชั้น เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคและกระบวนการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการทำงานบูรณาการ นำเสนอข้อมูลสารสนเทศ และสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์

ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน

     นักเรียนได้เรียนรู้แบบเพื่อนช่วยสอน มักษักษะในการทำงานเป็นทีม รู้จักช่วยกันคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการค้นหาข้อมูล รู้เท่าทันเสื่อ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ มีความรู้เท่าทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน มีทักษะอาชีพ มีความสามารถในการพิมพ์สัมผัส การออกแบบกราฟิก