JS Gen Me

หลักการและเหตุผล

      ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่จะเกิดขึ้น ส่งผลต่อวิธีการดำรงชีพทางสังคมอย่างทั่วถึง ผู้เรียนจึงต้องมีการตื่นตัวและเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้เพื่อทักษะเสริมสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยทักษะที่สำคัญที่สุดคือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) เป็นผู้เรียนยุคการศึกษา 4.0 ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะจำเป็นซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมการสอนตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ

วัตถุประสงค์

    1.  เพื่อจัดอบรมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในศตวรรษที่ 21

    2.  เพื่อส่งเสริมผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดในศตวรรษที่ 21

    3.  เพื่อสร้าง MOU กับหน่วยงานที่สนับสนุนด้านเทคโนโลยีและการศึกษาของเยาวชน เช่น google, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, มหาวิทยาลัยคริสเตียน

    4. ครูผู้สอนใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการให้ความรู้แก่ผู้เรียนเพื่อจัดการเรียนรู้ให้รองรับการศึกษาในยุค 4.0

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

      3.4.  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และนำเสนอผลงาน ผู้เรียนร้อยละ 60 เข้าร่วมอบรมการให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในศตวรรษที่ 21

นักเรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่

ในยุคดิจิทัล

ส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรมหุ่นยนต์ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันหุ่นยนต์

ส่งนักเรียนเข้าค่าย IT ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล

ส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรมหุ่นยนต์ EV3 ร่วมกับบริษัทแกรมมาโก้ประเทศไทยจำกัด เพื่อฝึกทักษะการประกอบหุ่นยนต์และ Coding

นักเรียนได้รับการอบรมการออกแบบ 3 มิติ กราฟิก จากมหาวิทยาลัยคริสเตียนอย่างต่อเนื่อง