ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับ มุุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคํานวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาค บังคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สํารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ให้การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการดําเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อ 

กิจกรรมการเรียนการสอน

ฝึกทักษะการ Coding

  การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ โรงเรียนกำหนดเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน คือ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะในการค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ ประเมิน จัดการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำสารสนเทศไปใช้ในการแก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง การทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือสังคม และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน มีความรับผิดชอบมีจริยธรรม

IMG_0347
IMG_0347

press to zoom
IMG_0147
IMG_0147

press to zoom
20190610_104915
20190610_104915

press to zoom
IMG_0347
IMG_0347

press to zoom
1/15

ฝึกทักษะการอาชีพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต และการอาชีพ  มาใช้ประโยชน์ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทำงาน  และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง  และมีความสุข

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
20190610_104915

20190610_104915

20190625_133049

20190625_133049

20190605_162002

20190605_162002

20190711_135351

20190711_135351

IMG-1655

IMG-1655

IMG-1354

IMG-1354

IMG-1461

IMG-1461

1562470751522_resized

1562470751522_resized

53

53

1562500893007_resized

1562500893007_resized

38

38

02

02

49

49

22

22

IMG-1574

IMG-1574

IMG-6290

IMG-6290

20181115_085358

20181115_085358

20190719_104511

20190719_104511

20181217_123817

20181217_123817

20190604_133734

20190604_133734

presenttuk_Page_13

presenttuk_Page_13

presenttuk_Page_36

presenttuk_Page_36

IMG_8205

IMG_8205

IMG_7571

IMG_7571

20181129_092041

20181129_092041

IMG_2537

IMG_2537

IMG_3302

IMG_3302

IMG_3147

IMG_3147

IMG_1741

IMG_1741

IMG_3465

IMG_3465

IMG_1085

IMG_1085

IMG_3469

IMG_3469

IMG_4777

IMG_4777

 หลักสูตรการเรียนการสอน

ะดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 การศึกษาระดับนี้เน้นการเพิ่มพูน ความรู้ และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยมีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี มีทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถ นําความรู้ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตนและประเทศ ตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้นํา และผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่าง ๆ