ครูในยุค IT

หลักการและเหตุผล

      การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันครูจำเป็นจะต้องมีความรู้ทางด้าน IT เพื่อให้สามารถตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันการเรียนรู้ของผู้เรียนไร้ขีดจำกัด ครูจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ และสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้

วัตถุประสงค์

      1.  เพื่อให้ครูสร้างสื่อเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

      2.  เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

    ครูทุกคนได้รับการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม

ครูได้รับการอบรม

ด้านเทคโนโลยี

อย่างสม่ำเสมอ

ครูผลิติสื่อ IT อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 สื่อ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

จัดอบรมให้ความรู้การสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Form

จัดอบรมให้ความรู้ครูในการใช้งานแอปพลิเคชัน และส่งครูเข้ารับการอบรมด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง