เอกสารประกอบการเรียนการสอน

ภาษา HTML

ภาษา Python

While loop

Basic Micro:bit

User Interface

HTML&CSS Tables

Google Classroom

CSS Basic

Computing Science

if statement

Home design

APP INVENTOR2

CSS Gallery

EdmondPresent

โหลด Office Mix 

IMG-6290.JPG

Edmodo & Flowchart

Python

Sweet home 3D

Energy saving house

สรุป APP INVENTOR2

How to use IoT Kit

คู่มือ edmodo