นางสาววาสนา สุนทโรวิทย์

WASSANA SUNTHAROVIT

หัวหน้างานวัดผล และหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.6

ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ม.5

ครูผู้ช่วยประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7

นางสาวศิรินทิพย์ จันทร์สุวรรณ

SIRINTHIP CHANSUWAN

ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.3

ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ม.4

ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 JSG+

ครูผู้ออกแบบเว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้

คลิกที่รูปเพื่อโหลดสื่อการเรียนรู้

นางวรายุภัสร์ ปานอำพันธ์

WARAYUPHAT PAN-UMPHAN

หัวหน้างานมาตรฐาน

ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.3

ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ม.5

ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ ระดับชั้น ม.5

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 JSG+

คลิกที่รูปเพื่อโหลดสื่อการเรียนรู้

นายเฉลิมรัฐ อนันตชาติ

CHALERMRATH ANANTACHAT

ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.3

ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ม.5

ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม สหศิลป์

ครูผู้ช่วยประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวหทัยรัตน์ อุดรเขต

HATHAIRUT  UDORNKATH

ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.6

ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ม./2

ครูผู้ช่วยประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

m.jpg

นายสุริยา  สำราญจิตร์

SURIYA  SAMRANJIT

ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ ระดับชัั้น ม.1

ครูโสตทัศนูปกรณ์ 4

ครูผู้ช่วยประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 4/3

ครูโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป

ball.jpg

นายสุทธิชัย ยั่งยืน

SUTTICHAI YANGYUEN

ครูบรรณารักษ์

ครูผู้ช่วยประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

บุคคลากรระดับมัธยมศึกษา